17 Ιουνίου, 2024

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι:

  • Η ανάπτυξη, προβολή και διάδοση της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη.
  • Η δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
  • Η δημιουργία ομάδων και δραστηριοποίησης στον τομέα έρευνας και διάσωσης καθώς και δημιουργίας ομάδων παροχής τηλεπικοινωνιών κοινωφελών σκοπών ή παροχή τηλεπικοινωνιακών ευκολιών σε υπάρχουσες ομάδες έρευνας και διάσωσης, εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας.
  • Η παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης, σε έτερες εθελοντικές ομάδες και εθελοντικούς οργανισμούς σε περιπτώσεις ανάγκης ανθρωπιστικής βοήθειας ή εκτάκτων αναγκών, εντός αλλά και εκτός της Ελληνικής επικράτειας. 
  • Παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης, εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, σε Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κρατικούς φορείς, σε περιπτώσεις ανάγκης ανθρωπιστικής βοήθειας ή εκτάκτων αναγκών. 
  • Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης. 
  • Η Τηλεπικοινωνιακή κάλυψη εκδηλώσεων. 
  • Η διαμόρφωση οργανωτικού πλαισίου για την ενασχόληση, την καλλιέργεια και την διάδοση κάθε είδους Ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων – ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων καθώς και η εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο των υπηρεσιών που προέρχονται από τη χρήση του αγαθού των Ραδιοσυχνοτήτων σε εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτείται (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές), στον Ελλαδικό χώρο ή όπου αλλού χρειαστεί.
  • Οι δράσεις της ένωσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, επεκτείνονται εκτός των Τηλεπικοινωνιών και στους τομείς Δασοπροστασίας, Έρευνας και Διάσωσης καθώς και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της και των μέσων που διαθέτει.
  • Η έκδοση έντυπων ή ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων.
  • Η πραγματοποίηση διαλέξεων και ενημερωτικών συνεδρίων, με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα Ραδιοερασιτεχνισμού, τεχνολογικών εξελίξεων και πειραματικών δοκιμών.
  • Η δημιουργία ομάδων εργασίας και πειραματισμών, νέων τεχνολογιών.
  • Η πραγματοποίηση εργαστηριακών πειραματικών εργασιών, διεξαγωγής συμπερασμάτων και εφαρμογών στην Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, με τελικό σκοπό της αποτελεσματικότερη προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο.
  • Η δημιουργία τμημάτων ή παραρτημάτων, εντός της Ελληνικής επικράτειας.
  • Η διεθνείς συνεργασίες με οργανισμούς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα,εκπαιδευτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στον Ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο.
  • Η δημιουργία ενσύρματων και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, με σκοπό την έμπρακτη εκπαίδευση των μελών του Σωματείου, την παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης, σε ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, κοινής ωφέλειας.
  • Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με έτερες εθελοντικές ομάδες και εθελοντικούς οργανισμούς, συναφών εθελοντικών σκοπών, εντός αλλά και εκτός της Ελληνικής επικράτειας.
  • Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κρατικούς φορείς, για την επίτευξη των εθελοντικών σκοπών του Σωματείου.
  • Ο συνεχής πειραματισμός και η ανάπτυξη δικτύων νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αναβάθμιση των εθελοντικών τηλεπικοινωνιακών παροχών στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.